ΝΕΑ

Όροι Διαγωνισμού “TOKYO TREAT & ARCADE STICK”

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “TOKYO TREAT & ARCADE STICK”


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "TOKYO TREAT & ARCADE STICK"

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. To “Cosplayers//GR – Η Ελληνική Κοινότητα Cosplay” (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο “Tokyo Treat & Arcade Stick” (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «Cosplayers//GR – Η Ελληνική Κοινότητα Cosplay», https://www.cosplayers.gr/main/cosplayersgr-group-anniversary-giveaway (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνο όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και αποτελούν μέλη της διαδικτυακής κοινότητας Facebook «Cosplayers//GR – The Greek Cosplay Community», https://www.facebook.com/groups/Cosplayer.gr .

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) τα τρέχον μέλη της ομάδας του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω, και (γ) οι σύζυγοι αυτών.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 27/02/2021 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 19/03/2021, ώρα 20:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δύναται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι χρήστες προκειμένου να μπουν στην κλήρωση για να διεκδικήσουν 7 premium πακέτα Tokyo Treat και 1 8Bitdo Arcade Stick, πρέπει να διαμένουν στην Ελλάδα και καλούνται να αποτελούν μέλη της διαδικτυακής κοινότητας Facebook «Cosplayers//GR – The Greek Cosplay Community» (https://www.facebook.com/groups/Cosplayer.gr), να πατήσουν like στην διαδικτυακή σελίδα Facebook «Cosplayers//GR» (https://www.facebook.com/CosplayersGR), να πατήσουν like στην διαδικτυακή σελίδα Facebook «Market24.gr» (https://www.facebook.com/Market24gr), να πατήσουν like και να κοινοποιήσουν δημόσια την ανάρτηση του Διαγωνισμού που βρίσκεται σε αυτή, καθώς και να κάνουν tag 2 επαφές του στα σχόλια της ανάρτησης αυτής. Προαιρετικά και εφόσον το επιθυμούν δίνεται η επιλογή 4 επιπλέον συμμετοχών στον Διαγωνισμό με τους ακόλουθους τρόπους. Εγγραφή στο διαδικτυακό κανάλι Youtube «Cosplayers//GR» (https://www.youtube.com/CosplayersGR) και σχολιασμός στο βίντεο του Διαγωνισμού που βρίσκεται σε αυτό. Εγγραφή στον διαδικτυακό λογαριασμό Twitter «Cosplayers//GR – The Greek Cosplay Community» (https://www.twitter.com/CosplayersGR), like της ανάρτησης του Διαγωνισμού και δημόσιο retweet αυτής. Εγγραφή στον διαδικτυακό λογαριασμό Instagram «Cosplayers//GR | Greek Cosplay» (https://www.instagram.com/CosplayersGR), like της ανάρτησης του Διαγωνισμού και tag 3 επαφών στα σχόλια αυτής. Παροχή e-mail και συναίνεση χρήσης του εκ μέρους του Διοργανωτή για αποστολή μελλοντικών ενημερώσεων και newsletters.
Οι χρήστες καλούνται να επιβεβαιώσουν όλους τους τρόπους συμμετοχής με τους οποίους οποίους έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά την φόρμα συμμετοχής που θα βρουν στον Διαδικτυακό Τόπο στην οποία καλούνται να δηλώσουν υποχρεωτικά fb name και προαιρετικά youtube name, twitter name, instagram name ή / και e-mail, αναλόγως με ποιους προαιρετικούς επιπλέον τρόπους συμμετοχής στον Διαγωνισμό επέλεξαν.
Οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν όσες φορές θέλουν, ωστόσο για την κλήρωση κάθε χρήστης θα έχει το δικαίωμα μόνο μίας συμμετοχής μέσω κάθε προαναφερθέν διαδικτυακό μέσο του Διοργανωτή.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.
Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτο.

6. Δώρα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα κληρωθεί 7 νικητές που κερδίζουν από ένα premium πακέτο Tokyo Treat και 1 νικητής που κερδίζει ένα 8Bitdo Arcade Stick. Τα Δώρα παρέχονται από το “Cosplayers//GR – Η Ελληνική Κοινότητα Cosplay” και “Market24.gr, είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι 8 νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19/03/2021 (την επόμενη μέρα από τη λήξη του Διαγωνισμού) εκ μέρους του Διοργανωτή. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω. H ανάρτηση και επικοινωνία των νικητών θα γίνει εντός 3 ημερών από την πραγματοποίηση της κλήρωσης.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και ο κάθε νικητής θα ειδοποιηθεί από τον Διοργανωτή για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου που του αντιστοιχεί. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ενός εκ των οκτώ νικητών του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάδειξη του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμα του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.οκ. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή/νικητών, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση του. Ο προμηθευτής κατά την παράδοση του δώρου δύναται να ζητήσει από τον νικητή υπογραφή δήλωσης συναίνεσης για χρήση των στοιχείων του και φωτογραφιών του για την προβολή του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρου να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα / νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει του όρου 3 του παρόντος.

9. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή (https://www.cosplayers.gr/tokyo-treat-arcade-stick-giveaway-guidelines).

11. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση ανάδειξης νικητών και παράδοσης των Δώρων και μετά καταστρέφονται.
Ο Διοργανωτής συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που οι συμμετέχοντες δηλώνουν μέσω του διαδικτυακού τόπου. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν fb name, youtube name, twitter name, instagram name, e-mail, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης δώρου και κινητό τηλέφωνο. Σκοποί επεξεργασίας αποτελούν η κλήρωση για την ανάδειξη νικητών, η γνωστοποίηση των νικητών για λόγους διαφάνειας και η επικοινωνία μαζί τους για την παράδοση των Δώρων. Τα στοιχεία που συλλέγονται από το Διοργανωτή διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι την ανάδειξη του νικητή και στη συνέχεια καταστρέφονται. Τα στοιχεία του νικητή διατηρούνται για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την παράδοση σε αυτούς των δώρων και στη συνέχεια καταστρέφονται. Ο Διοργανωτής ως προς τα αρχεία που διατηρούνται στις δικές του εγκαταστάσεις έχει λάβει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων από οποιαδήποτε τυχαία ή κακόβουλη ενέργεια για αλλοίωση, διαγραφή ή μετάδοση αυτών. Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι συνεργαζόμενες με το Διοργανωτή εταιρείες στις οποίες έχει ανατεθεί το έργο ενημέρωσης του νικητή, οι εταιρείες αυτές πληρούν τα ίδια μέτρα ασφαλείας και έχουν δεσμευτεί για την τήρηση των όρων της εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.
Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός διενεργείται σε ένα ιδιωτικό χώρο στον οποίο ισχύουν οι κανόνες λειτουργίας και ασφαλείας του χώρου αυτού καθώς και οι όροι της σελίδας του Διοργανωτή στο χώρο αυτό. Σε περίπτωση που οποιασδήποτε εκ των Συμμετεχόντων δηλώσει μέσω της σελίδας του Διοργανωτή ότι επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις και newsletters από τον Διοργανωτή, τα στοιχεία αυτά διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συναίνεσης.

12. Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων.

14. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Cosplayers//GR – H Ελληνική Κοινότητα του Cosplay